Judith A. Reisman's support to Karolina Vidović Krišto


Judith Reisman, znanstvenica koja 30 godina proučava spolno-rodne programe te sve vezano uz Alfreda Kinseya, podržala je Karolinu Vidović Krišto. ‘Prije nekih tjedan dana, umjesto da Vam udijeli svekoliku čast i slavu, hrvatska javna radiotelevizija HRT optužila Vas je da ste zloupotrijebili svoju profesiju kad ste hrvatskom gledateljstvu otkrili izvješća o seksualnom zlostavljanju djece pod okriljem Instituta Kinsey’, napisala je Reisman u pismu upućenom novinarki HRT-a.
Podsjetimo, ‘Slika Hrvatske’ urednice Vidović Krišto skinuta je s programa nakon emisije ‘Pedofilija kao temelj zdravstvenog odgoja?’ u kojoj je Krišto Alfreda Kinseya, smatranog pionirom seksologije, prikazala u negativnom svjetlu..
Judith Reisman počela je istraživati ovu tematiku prije 30 godina kada je njezina 10-godišnja kći silovana. Silovao ju je 13-godišnji dječak, čija nije bila jedina žrtva. Između ostalih, silovao je i vlastitog brata. Njega je štitila socijalna služba jer je, prema Kinseyevom nauku, dijete seksualno biće od rođenja.
Pismo prenosimo u cijelosti.
Draga gospođo Vidović Krišto,
odnosno, ako mogu, Karolina? Nedavno sam čula da je Vaša emisija, ‘Slika Hrvatske’, prikazala isječke iz jednog od nekoliko neovisnih filmova o mojim istraživanjima. Ispunjavajući svoju časnu novinarsku dužnost, emitirali ste moje dokaze o Alfredu C. Kinsey-u (‘ocu seksualne revolucije’ i ‘ljudske seksualnosti’ na polju seksualnoga odgoja na globalnoj razini) kao izravno odgovornom za masovna seksualna mučenja 317 do 2.035 djece za svoje knjige, Seksualno ponašanje kod ljudskih mužjaka (1948.) i Seksualno ponašanje kod ljudskih ženki (1953). Molim Vas primite na znanje da moja knjiga u privitku, Seksualna sabotaža, sadrži reprodukcije pet Kinseyevih Tablica mučenja djece, 30, 31, 32, 33, 34, s početkom na stranici 25.).
Ponovo sam objavila Kinseyeve dječje Tablice iz njegove vlastite knjige, gdje je on objavio navedena mučenja - kao ‘orgazme’ dojenčadi i djece, a na stranicama 160. i 161. posvjedočio da je 196 muške dojenčadi i dječaka mlađih od 12 godina imalo 6 ‘vrsta’ ‘orgazama’, uključujući stravu, vrištanje i nesvjesticu.
Prije nekih tjedan dana, umjesto da Vas nagradi zbog sjajnog dostignuća, HRT, hrvatska javna radiotelevizija, Vas je optužila da ste zloupotrijebili svoju profesiju kad ste hrvatskim gledateljima otkrili izvješća o seksualnom zlostavljanju djece pod okriljem Instituta Kinsey. Bila sam vrlo razočarana saznanjem da je HRT tako prekršio svoju obavezu da objavi argumente i dopusti ljudima da formiraju vlastita mišljenja. Nedavna odluka Nordijskoga vijeća ministara (norveško-švedsko-finsko-dansko-islandske suradnje) da zatvori NIKK, Nordijski spolni institut, zbog njegove pseudo-znanstvene ‘Spolne teorije’ djelovala je kao sjajna svjetlost pod tom seksualnom krinkom. Nakon što je jedan kreativni norveški novinar dokumentirao ‘ne-znanstveni karakter NIKK-a i njegovih istraživanja’, taj institut je zatvoren i izmješten.
Ovakvo stajalište vlasti je rijetko. Kao i ‘otac seksualne revolucije’, masovna seksualna vježba i industrija medikamenata (poput Viagre) eksplodirala je, izgrađena je na Kinseyevim seksualnim zlouporabama, koje se sada zovu ‘Kompleks industrije seksa’. Nažalost, vladini dužnosnici, u snažnom zagrljaju industrije seksa i farmaceutske moći, nevoljko dopuštaju eksponiranje Kinseyevih zločina. Iako je Kinsey bio, čak i po njegovim nedavnim biografima, seksualni psihopat. Nadalje, na raspolaganju je brojna dokumentacija o tome kako i zašto naše škole sve više dolaze pod nadzor ‘seksualno revolucionarnih’ manjinskih monopola (kao što je spomenuti NIKK). To je galvanizirano korumpiranim programima ‘pomoći’ Ujedinjenih naroda, koji su lansirani diljem demokratskoga svijeta, pa tako i u Hrvatskoj. Doista, mogu Vam dostaviti dio tog ‘lokalnog’ informativnog materijala.
Kinsey-a se sada dokumentirano opisuje kao ovisnika o pornografiji, koji je natjerao suprugu i svoju ‘ekipu’ da sudjeluju u njegovim pornografskim filmovima proizvedenim na sveučilištu i u potkrovlju vlastite kuće. Također se dokumentirano navodi njegova sklonost masturbacijskoj samo-torturi, toliko okrutnoj da mu je vjerojatno prouzročila fatalno oštećenje spolnih organa. Evidentirano je da je napustio suprugu zbog seksa s brojnim muškarcima nepoznatih dobi; da su pripadnici tima trebali prakticirati razvode i homoseksualnost; da je angažirao samo one ‘istražitelje’ koji su bili skloni takvim perverzijama, a najvažnije je to da je promišljeno zapošljavao pedofile, koji su, po njegovim nalozima, silovali i evidentirali djecu, čak od 2 mjeseca starosti, koristeći se štopericama u svrhu zabilježavanja njihovih jauka i grčenja. Kinsey je ovakve reakcije nazvao dječjim ‘orgazmima’. Također je dokazano da je on osobno skupljao ‘ejakulate’ od stotina dječaka, što ga stavlja izravno na scenu nasilnih zločina. Tablice 30 – 34 (stranice 25. – 29.), u Seksualnoj sabotaži, dokaz su seksualnog mučenja Kinseya i kompanije nad djecom. Naravno, dobro financirani Institut Kinsey prikriva i negira činjenice o njihovim zločinima da ne ugrozi globalno širenje seksualnog polja - zasijanog Kinseyevim obmanama – te urušavanje, a s njim ugrozu ugleda i bogatstva tisuća osoba. Ako ove činjenice ikada dospiju u sudnicu, neki bi grabežljivci seksualne znanosti mogli provesti godine u zatvoru. Jer, Institut Kinsey priznaje da kontinuirano zaprima seksualne evidencije od osoba čija imena i djela prikriva.
Kanim doći u Hrvatsku iz dva razloga, braniti Vaše akcije kao profesionalno etične, u skladu s načelima Vašega časnog polja rada, te osporiti ovaj opasni prikaz tiranije vlasti i cenzure koji je uskrsnuo iz te i takve prošlosti. Hrvatski narod zaslužuje iskrene vijesti. Ja Vas podržavam, potičem i čestitam Vam! U stvari, pozivam i izazivam sve hrvatske novinare, posebice NOVA TV, RTL i sve novine da istraže ove činjenice. Kao novinari nasljeđujete plemenitu profesiju koja vam se nudi da budete oči i uši svjetskih zbivanja, da prezentirate istinu hrvatskome narodu. Osobnim traganjem za istinom bit ćete u stanju stati uspravno i časno zaštititi kolegu-novinara, svoju profesiju i svoju naciju. Nekoliko dokumentarnih filmova iz SAD-a, Švicarske i Ujedinjenog kraljevstva dostupno je bez naknade na web-stranici drjudithreisman.com. Naravno, Kinsey-eve izvorne knjige mogu se naći u knjižnicama ili na web-u za vaša osobna istraživanja, preglede, analize i izvještavanja.
Napominjem da sam spremna izazvati svakoga, bilo gdje, na debatu o činjenicama, na dokazivanje mojih optužbi, eksponiranje posebnih seksoloških interesa, koji se očajnički prikrivaju od naroda. Nagovaram, pozivam ministra i autore Kinseyevskoga školskog programa na javnu raspravu u Zagrebu – temeljenu na dokazima! Doista, ja predviđam da će uporaba Kinseyevog programa hrvatskoj mladeži donijeti grozne spolne bolesti, abortuse i kriminal kakvi su sad uobičajeni među europskim mladima.
Ako budete slijedili ‘seksologe’, Hrvatska će vidjeti drastično povećanje dječje seksualne aktivnosti, maloljetnih pobačaja, dječjih spolnih zaraza, seksualnih zlostavljanja djece diljem društva, porast otmica djece i broja napasnika, goleme kulturne štete, a odmah potom i ‘seksualna cijepljenja’ za najmlađe uzraste kako bi se ‘zaustavio’ vjerojatni razvitak niza seksom prenosivih bolesti. Ljudi, to nije dobro, nije dobro za djecu.
Veselim se debati s potpunim samopouzdanjem kakvo dolazi iz govora Istine.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dear Mrs. Vidovic Kristo,
Or may I call you Karolina? I learned recently that your program, "Picture of Croatia," broadcast excerpts from one of several independent films on my research.  Fulfilling your esteemed responsibility as a reporter, you screened my proofs of Alfred C Kinsey (the “father of the sexual revolution,” and of the “human sexuality” and sex education fields globally) as directly responsible for the mass sexual torture of 317 to 2,035 children for his books, Sexual Behavior in the Human Male (1948) and Sexual Behavior in the Human Female (1953). Please note that my attached book Sexual Sabotage includes reproductions of Kinsey’s original five child torture Tables 30, 31, 32, 33, 34, begin on page 25).
I republished the Kinsey child Tables from his own books, where he reported these tortures—as infant and child “orgasms”  and pages 160 and 161 on which he testified that 196 boy infants and children, under age 12 had 6 “types” of “orgasms,” including terror, screaming, and fainting.
Instead of offering you kudos, about a week ago your HRT, Croatian public radio and television claimed you misused your profession when you revealed to Croatian viewers the reports of child sexual abuse conducted under the Kinsey Institute banner. I was very disappointed to see Croatian public television thus violate their mandate to reveal the arguments to let the people determine their own views. The recent Nordic Council of Ministers (a Norway, Sweden, Finland, Denmark, and Iceland co-operative) closure of the NIKK Nordic Gender Institute for its bogus “Gender Theory” science was a bright light in this sex cover-up. After a creative Norwegian journalist documented the “unscientific character of the NIKK and its research” the was institute closed, and has now moved, http://www.turtlebayandbeyond.org/2012/homosexuality/nordic-countries-defund-gender-ideology.  
This government position is rare. As the “father of the sexual revolution,” the massive sex training and medicating industry (think Viagra) has exploded, built on Kinsey’s sex frauds, what is now “the Sex Industrial Complex.  Unfortunately, government officials, strongly beholden to the sex industry, and Big pharmacology, have been loath to allow expose of Kinsey’s crimes. Yet, even his recent biographers now confess in their books and television interviews, that Kinsey was a certifiable sexual psychopath.  Moreover, extensive documentation is available as to how and why our schools worldwide are increasingly controlled by a “sexual revolutionary” minority monopoly (like that of NIKK)This is brazen in the corrupt “helpful” United Nations programs that have been funneled into all democracies,including Croatia. Indeed I can make some of that “local” information available to you.
Kinsey is now fully documented as a pornography addict who forced his wife and his “team” to participate in his pornographic films made on campus and in his attic. He is also documented as engaging in masturbatory self-torture so punishing that it caused perhaps fatal damage to his sexual organs. It is documented that he abandoned his wife for have sex with multiples of males of unknown ages; that his team was expected to practice adultery and homosexuality, that he hired only those “researchers” who shared similar perversions, and most important, that he deliberately employed pedophile to, under his orders, rape and catalog children, as young as 2 months of age, using stop watches to record their screams, cries and convulsions. Kinsey labeled children’s responses to being sodomized by adults as child “orgasms.”  It is also proven that he himself collected “ejaculate” from hundreds of young boys, putting him directly at the scene of these violent crimes. The attached Tables 30 - 34 (pages 25-29) in Sexual Sabotage, are direct evidence of the sexual torture of children by Kinsey & Co.Naturally the well-funded Kinsey Institute covers up and denies the truths of their crimes lest the growing global sex field--built on the Kinsey frauds--collapse and with it the reputations and wealth of thousands. Should these facts ever get into a courtroom, some sex sciencepredators could still spend years in prison http://www.wnd.com/2010/10/217565. For, the Kinsey Institute admits they continue to receive sex records from persons whose names and actions they hide.
I plan to come to Croatia to both defend your professionally ethical actions; as following the canon of your honorable field, and to challenge this dangerous display of government tyranny and censorship that has risen from the past as it were. The Croatian people deserve honest news. I support, encourage and congratulate you!  Indeed, I call upon and challenge all Croatian journalists, especially NOVA TV, RTL television, and all Croatian newspaper reporters to research these facts for themselves. You inherit a noble profession as journalists and it falls to you, as the eyes and ears of the world news, to present the truth to the Croatian people. In researching the truth yourselves you will be able to stand firmly and you will find  yourselves honorably protecting a fellow colleague-journalist, your profession, and your nation. Several film documentaries, from the USA, Switzerland and the United Kingdom are available free of charge on my website, drjudithreisman.com. Of course, Kinsey’s original books are available in libraries or on the web for your own study, inspection, analysis and reportage.
Understand that I challenge anyone, at any time, to debate me on the facts, the evidence of my charges, the exposure of the sexology special interests that are desperately hidden from the people. I urge, invite the minister and the authors of the proposed Kinseyan school-programs to a public discussion in Zagreb - based on the evidence! Indeed, I predict that these Kinsey programs will bring Croatian youth in line with the ghastly sexual diseases, abortions and crimes now common among other European youth.
If you follow the “sexologists” Croatia will see a dramatic increase in child sexual activity, child abortions, child sexually transmitted diseases, child sexual abuse in the general society, increases in child trafficking victims and predators, massive costs to the culture and soon “sex vaccines” for the youngest ages to “stem” the predictable rise in new and old varieties of sexually transmitted diseases. Not good folks, no not good for the children.
I look forward to such a debate with the total, complete confidence that comes of Truth speaking.
Respectfully,
Judith
Judith A. Reisman, Ph.D.
Visiting Professor of Law
Liberty School of Law

19 komentara

Popularni postovi s ovog bloga

Večernja molitva vlč. Zlatka Suca

ZNANJEM ĆEMO, A NE ORUŽJEM, STVARI PROMIJENITI NABOLJE

Karamarko usporedio Vladu sa zrakoplovom punim putnika, ali bez pilota i posade