Hrvatska udruga Benedikt uputila primjedbe na prijedlog Zakona o strateškim investicijskim projektima RH


Hrvatska udruga Benedikt uputila primjedbe na prijedlog Zakona o strateškim investicijskim projektima RH

Vlada je pripremila nacrt Zakona o strateškim investicijskim projektima zbog uklanjanja administrativnih zapreka, a zapravo tim se zakonomomogućava prodaja javnog dobra bez provedbe natječaja i pribavljanje dokumenata za gradnju bez prethodnih suglasnosti i mišljenja.
 Na čemu tumačimo ovakav zaključak?
Ako proučimo predloženi zakon lako ćemo uočiti koje su to zapreke, barem prema stajalištu predlagatelja:
  • izdavanje upravnih akata u vezi s provedbom investicijskih projekata;
  • raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske;
  • davanje koncesija u vezi s provedbom investicijskih projekata.
Nemamo ništa protiv da Vlada osniva povjerenstva za strateške investicije, ali ta povjerenstva trebaju djelovati sukladno zakonima ove države koji vrijede za sve investitore.
Kako je zamišljeno skraćivanje rokova u pribavljanju raznih mišljenja nadležnih tijela vidimo iz odredbi članka 15, stavak 7:
…. Sva mišljenja potrebna za izdavanje upravnih akata i provedbu postupaka, tijela nadležna za njihovo izdavanja dužna su ih izdati u roku od 10 (deset) radnih dana. Ukoliko nadležna tijela to ne učine primijenit će se načelo “šutnje administracije”, što podrazumijeva, da je tijelo koje je trebalo izdati mišljenje, suglasno sa svima aspektima strateškog projekta;
Interesantno, važeći Zakon o prostornom uređenju i gradnji za građevne dozvole u nadležnosti Ministarstva prostornog uređenja i gradnje u članku 151 propisuje:
(1) Ministarstvo poziva najkasnije u roku od trideset dana …… tijela i/ili osobe određene posebnim propisima, koja su sudjelovala u izdavanju lokacijske dozvole za tu građevinu radi pribavljanja potvrda ….  koje nisu pribavljene prije pokretanja postupka za izdavanje građevinske dozvole o usklađenosti glavnog projekta s posebnim propisima.
  (6) Potvrda iz stavka 1. ovoga članka smatra se izdana, odnosno da je glavni projekt usklađen s odredbama posebnih propisa i u slučaju ako se tijelo i/ili osoba iz stavka 1. i 2. ovoga članka ne odazove pozivu za uvid u glavni projekt ili se prilikom uvida u glavni projekt, odnosno u naknadno određenom roku ne očituje ili ako u propisanom roku Ministarstvu ne dostavi rješenje iz stavka 5. ovoga članka.
U čemu je razlika? U broju dana, umjesto 30 dana, novi zakon predviđa 10 dana.
Je li dovoljno 10 dana za investicije preko 20 milijuna eura? Nije.
Smije li se „šutnja administracije“ primijeniti i na suglasnosti u svezi procjena utjecaja na okoliš i posebnih uvjeta zaštite kulturnog dobra? Ne smije.
Treba li nam za to novi zakon? Ne treba.
Također, nacrtom novog zakona odredbama članka 15 omogućava se otuđivanje nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske, uključujući i šume, šumsko zemljište, poljoprivredno zemljište, javne ceste i javno vodno dobro, neposrednom pogodbom s ukidanjem statusa javnog dobra i brisanjem tog statusa u zemljišnim knjigama.
Smatramo ove odredbe nepobitno štetnima i nepotrebnima, a uz to one, zbog velikih ovlasti pojedinaca (povjerenstva) zasigurno stvaraju pogodnu klimu za korupcijsko ponašanje.
Također, ne vidimo opravdanja za potpuno isključivanje lokalne samouprave iz odlučivanja o strateškim investicijama.
U nastavku dajemo cjeloviti tekst dopisa s primjedbama Hrvatske udruge Benedikt upućen Ministarstvu gospodarstva i Ministarstvu prostornog uređenja i gradnje.

Ministarstvo gospodarstva
ministar gdin Ivan Vrdoljak
10000 Zagreb
Ulica grada Vukovara 78

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
ministrica gđa Anka Mrak Taritaš
10000 Zagreb
Ulica Republike Austrije 20

Poštovani gospodine ministre,
Poštovana gospođo ministrice,
Nakon objave nacrta prijedloga Zakona o strateškim investicijskim projektima RH, mi u Hrvatskoj  udruzi Benedikt smo isti proučili, te Vam dostavljamo svoje primjedbe u uvjerenju da će one pomoći boljem rješenju problema koji i Vi pokušavate riješiti.
Ujedno napominjemo da smo i do sada aktivno sudjelovali u raspravi o dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji, kao i Zakona o ozakonjenju nezakonito izgrađenih zgrada, a 11.01.2013.g. smo Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja uputili svoj prijedlog dopune Zakona o prostornom uređenju i gradnji, koji je jednim dijelom na tragu nekih rješenja u prijedlogu Zakona o strateškim investicijskim projektima RH. Držimo da bi, prihvaćanjem našeg prijedloga, ubrzali pribavljanje dokumenata za gradnju svih, a ne samo odabranih investicija.
Slobodni smo primijetiti da na internetskoj stranici Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja više nemate naznaku Vaše mail-adrese, kao ni mail-adresa vaših pomoćnika, što držimo propustom. Naime, pod kontaktima imate obrasce za pitanja, ali ne i za mogućnost davanja prijedloga, mišljenja. Neuobičajeno je da se ne možemo mailom obratiti na adresu (koju želimo) državnog dužnosnika, a ako nemamo pitanje nego prijedlog, nismo upućeni ni na jednu adresu. Nadamo se da ćete taj propust ispraviti.
U nadi da će naš prijedlog biti razmotren te da će pridonijeti boljem rješenju,
S poštovanjem,
Predsjednik Hrvatske udruge Benedikt
Vide Popović, dr. med.

PRIMJEDBE NA PRIJEDLOG ZAKONA O STRATEŠKIM INVESTICIJSKIM PROJEKTIMA RH
Mišljenja smo da nam Zakon o strateškim investicijskim projektima RH u ovom obliku nije potreban. Zakon se donosi zbog uklanjanja administrativnih zapreka (pojednostavljenja postupka), a uklanjanje zapreka potrebno nam je za sve investicije, a ne samo strateške, velike investicije. Odredbe postojećeg Zakona o prostornom uređenju i gradnji su dobre, ali se uglavnom ne provode.
Prijedlogom zakona nepotrebno se zadire u odredbe drugih zakona. Držimo da je jednostavnije i ispravnije manjim izmjenama poboljšati postojeći Zakon o prostornom uređenju i gradnji.
Primjerice, dio odredbi koji se odnosi na pribavljanje mišljenja potrebnih za izdavanje upravnih akata (načelo "šutnje administracije") već je na odgovarajući način ugrađen u Zakon o prostornom uređenju i gradnji. Treba samo osigurati provedbu tih odredbi.
Prijedlogom ovog zakona te se odredbe ponavljaju na sličan način. Razlika je samo u tome, što bi se iste, kod strateških investicija, primjenjivale i u slučajevima vodopravnih uvjeta te posebnih uvjeta zaštite kulturnog dobra, što nije prihvatljivo.
Kao dokaz svojih tvrdnji navodimo:
Prijedlogom Zakona o strateškim investicijskim projektima u članku 15, stavku 7 stoji:
…. Sva mišljenja potrebna za izdavanje upravnih akata i provedbu postupaka, tijela nadležna za njihovo izdavanja dužna su ih izdati u roku od 10 (deset) radnih dana. Ukoliko nadležna tijela to ne učine primijenit će se načelo “šutnje administracije”, što podrazumijeva, da je tijelo koje je trebalo izdati mišljenje, suglasno sa svima aspektima strateškog projekta;
Važećim Zakonom o prostornom uređenju i gradnji, glede posebnih uvjeta i mišljenja, predviđeno je:
LOKACIJSKA DOZVOLA
prije pokretanja postupka
Članak 106.a                       
(3) Tijelo i/ili osoba određena posebnim propisom dužna je na zahtjev projektanta, odnosno investitora posebne uvjete utvrditi ili zahtjev za njihovo utvrđivanje odbiti rješenjem u roku od petnaest dana od dana primitka urednog zahtjeva.
(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, vodopravni uvjeti i posebni uvjeti zaštite kulturnog dobra pribavljaju se prije pokretanja postupka za izdavanje lokacijske dozvole na zahtjev investitora i na postupak njihova utvrđivanja ne odnosi se stavak 2. i 3. ovoga članka
nakon pokretanja postupka
Članak 109.                         
(1) Ministarstvo, odnosno nadležno upravno tijelo poziva najkasnije u roku od petnaest dana …. tijela i/ili osobe određene posebnim propisima na uvid u idejni projekt radi pribavljanja posebnih uvjeta …..
(6) Posebni uvjeti …. smatraju se izdani, odnosno da je idejni projekt usklađen s odredbama posebnih propisa i u slučaju ako se tijelo ili osoba iz stavka 1. i 2. ovoga članka ne odazove pozivu za uvid u idejni projekt ili se prilikom uvida u idejni projekt, odnosno u naknadno određenom roku ne očituje ili ako u propisanom roku Ministarstvu, odnosno nadležnom upravnom tijelu ne dostavi rješenje iz stavka 5. ovoga članka. (Ovaj se stavak primjenjuje i na postupak pribavljanja posebnih uvjeta za Rješenje o uvjetima građenja).
RJEŠENJE O UVJETIMA GRAĐENJA
Članak 215                          
(3) Nadležno upravno tijelo poziva najkasnije u roku od osam dana …….. tijela i/ili osobe određene posebnim propisima na uvid u idejni projekt radi pribavljanja posebnih uvjeta i potvrda prema posebnim propisima. ………. Na postupak izdavanja rješenja o uvjetima građenja na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članka 106.a i 109. ovoga Zakona
GRAĐEVINSKA DOZVOLA
Članak 231.                         
(1) Ministarstvo poziva najkasnije u roku od trideset dana …… tijela i/ili osobe određene posebnim propisima, koja su sudjelovala u izdavanju lokacijske dozvole za tu građevinu radi pribavljanja potvrda ….  koje nisu pribavljene prije pokretanja postupka za izdavanje građevinske dozvole o usklađenosti glavnog projekta s posebnim propisima.
(6) Potvrda iz stavka 1. ovoga članka smatra se izdana, odnosno da je glavni projekt usklađen s odredbama posebnih propisa i u slučaju ako se tijelo i/ili osoba iz stavka 1. i 2. ovoga članka ne odazove pozivu za uvid u glavni projekt ili se prilikom uvida u glavni projekt, odnosno u naknadno određenom roku ne očituje ili ako u propisanom roku Ministarstvu ne dostavi rješenje iz stavka 5. ovoga članka.
Dakle, načelo “šutnje administracije”, što podrazumijeva, da je tijelo koje je trebalo izdati mišljenje, suglasno sa svima aspektima strateškog projekta, već je ugrađeno u postojeći Zakon o prostornom uređenju i gradnji, te treba samo osigurati njegovu provedbu. Rok od trideset dana je primjeren i ne bi se smio skraćivati, napose ne za investicije vrijednosti preko 20 milijuna eura. Donositi novi zakon zbog neprovođenja postojećeg nema smisla.
Također, smatramo logičnim i opravdanim da se načelo „šutnje administracije“ ne primjenjuje na suglasnosti i mišljenja koja se temelje na procjenama utjecaja na okoliš i posebnih uvjeta zaštite kulturnog dobra. Ne smije se dopustiti zagađenje okoliša zbog kašnjenja u izradi procjene utjecaja, a napose ne zbog kašnjenja mišljenja (suglasnosti) o istoj.
Također, upozoravamo na štetnost odredbi iz čl. 18 predloženog zakona, kojim se odredbama omogućava:
    - otuđivanje nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske, uključujući i šume, šumsko zemljište, poljoprivredno zemljište, javne ceste i javno vodno dobro, i to neposrednom pogodbom;
     - ukidanje statusa javnog dobra s brisanjem statusa u zemljišnim knjigama;
     - stvaranje situacija koje mogu dovesti do pojačanog korupcijskog ponašanja zbog velikih ovlasti pojedinaca i manjih grupa.
 Držimo, također, veoma štetnim potpuno isključivanje lokalne samouprave iz odlučivanja o strateškim investicijama. Stoga, ako se i donosi bilo kakav propis koji ove velike investicije dovodi, po nekim pitanjima, u povlašteni položaj, neophodno je da se s tim usuglasi i lokalna samouprava, (gradsko ili općinsko vijeće, županijska skupština). Nema razloga sumnjati da bi predstavnici lokalne samouprave bili protiv strateških investicija, osim ako su one štetne za okoliš, a u tom slučaju nisu dobre niti za zajednicu kao cjelinu.
Podsjećamo da smo već ranije uputili Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja svoj prijedlog dopune/izmjene koji je na tragu i ovdje predloženog rješenja.
                                                                     Predsjednik Hrvatske udruge Benedikt
                                                                               Vide Popović, dr. med.
Objavi komentar

Popularni postovi s ovog bloga

Večernja molitva vlč. Zlatka Suca

ZNANJEM ĆEMO, A NE ORUŽJEM, STVARI PROMIJENITI NABOLJE

Karamarko usporedio Vladu sa zrakoplovom punim putnika, ali bez pilota i posade