DVIJE UREDBE O NAČINU FINANCIJSKOG KNJIŽENJA ENERGETSKE USLUGE I NAČINU TRGOVANJA EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA

Uredba o načinu trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova

Zagreb, 21. lipnja 2012. - Ovom se Uredbom predviđaju smanjenja emisija stakleničkih plinova, što će pridonijeti postizanju razina smanjenja koje se sa znanstvenog stajališta smatraju neophodnima za sprječavanje opasnih klimatskih promjena.

Uredbom iz naslova uređuje se način trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova, djelatnosti i staklenički plinovi za koje se utvrđuje obveza ishođenja dozvole za emisije stakleničkih plinova, zrakoplovne djelatnosti za koje se utvrđuje obveza praćenja emisija, način i mjerila za isključivanje malih postrojenja koja podliježu ekvivalentnim mjerama i postrojenja koja su prestala s radom, mjere za postizanje ekvivalentnog doprinosa smanjenju emisija, način (postotak) i obim korištenja jedinica mehanizma čistog razvoja i mehanizma zajedničkih projekata, obveze operatera postrojenja i operatora zrakoplova, način praćenja i izvješćivanja o emisijama i tonskim kilometrima, mjerila za praćenje i verifikaciju podataka iz izvješća o emisijama, način verifikacije i osiguranja kvalitete podataka, način raspolaganja emisijskim jedinicama, način raspolaganja rezervom emisijskih jedinica, pristup informacijama, način dostave podataka nadležnim tijelima Europske unije te način sudjelovanja javnosti.

Puni tekst 'Uredbe o načinu trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova' možete pogledati u 'vezanim dokumentima'. [34. sjednica Vlade RH]

Autor: © Portal croenergo.eu (T.M.) / ENERGO MEDIA SERVIS
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uredba o ugovaranju i provedbi energetske usluge u javnom sektoru

Zagreb, 21. lipnja 2012. - 24. svibnja 2012. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN, br. 55/12). Odredbama članka 20. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji izmijenjen je članak 25. Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN, br. 152/08) i stvorena je pravna osnova za donošenje ove Uredbe, stoji u Zaključku Uredbe iz naslova.

Naime, prema odredbi članka 25. stavka 6. Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN, br. 152/08 i 55/12) način ugovaranja energetske usluge, podrobnije obveze pružatelja i naručitelja, podrobniji sadržaj ugovora te proračunsko praćenje energetske usluge za naručitelja iz javnog sektora, propisuje Vlada ovom Uredbom, na prijedlog ministarstva nadležnog za poslove graditeljstva.

Prema navedenom Zakonu, te prema Uredbi iz naslova, Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija provodi postupke javne nabave za energetsku uslugu u ime i za račun proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna. Ostali subjekti javnog sektora mogu ovlastiti Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija da u njihovo ime i račun provodi postupke javne nabave za energetsku uslugu.

Kada provodi postupke javne nabave za energetsku uslugu Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija smatra se središnjim tijelom za javnu nabavu u smislu propisa kojim je uređeno područje javne nabave. Subjekti u čije ime i račun Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija provodi postupke javne nabave za energetsku uslugu nadoknađuju Centru troškove objave javne nabave.

Uredba se odnosi na postupke ugovaranja energetske usluge u javnom sektoru, a u kojima postupcima naručitelji takvih usluga mogu biti proračunski i izvanproračunski korisnici, jedini lokalne samouprave, odnosno Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija.

Prema Uredbi iz naslova pružatelj energetske usluge se obvezuje osigurati energetsku uslugu naručitelju energetske usluge primjenom mjera poboljšanja energetske učinkovitosti, a naručitelj se obvezuje osigurati plaćanje usluga pružatelju, pri čemu se plaćanje usluga temelji na ostvarenim i verificiranim uštedama, a na način detaljnije uređen samim Ugovorom.

Uredbom (iz naslova) je propisan način financijskog knjiženja energetske usluge, na način da ugovaranje energetske usluge i davanje jamstva naručitelja energetske usluge za ispunjavanje obveze isplate ostvarenih ušteda temeljem Ugovora iz URedbe, kada su investicijska ulaganja obveza pružatelja energetske usluge, nije proračunsko zaduživanje naručitelja.

Puni tekst Uredbe o ugovaranju i provedbi energetske usluge u javnom sektoru možete vidjeti u 'vezanim dokumentima'. [34. sjednica Vlade RH]
Ova Uredba sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktima Europske unije: DIREKTIVA 2010/31/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. o energetskom svojstvu zgrada (izmijenjena) i DIREKTIVA 2006/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 05. travnja 2006. o učinkovitosti korištenja krajnje energije i energetskih usluga te o ukidanju Direktive Vijeća 93/76/EEZ (Tekst značajan za Europski gospodarski prostor).

Pojam 'Ugovor o pružanju energetske usluge' u smislu ove Uredbe je ugovor o energetskom učinku u smislu Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji, koji se sklapa nakon postupka javne nabave, a u skladu sa posebnim zakonom kojim se uređuju obvezni odnosi.
Autor: © Portal croenergo.eu (T.M.) / ENERGO MEDIA SERVIS
Objavi komentar

Popularni postovi s ovog bloga

Večernja molitva vlč. Zlatka Suca

ZNANJEM ĆEMO, A NE ORUŽJEM, STVARI PROMIJENITI NABOLJE

Karamarko usporedio Vladu sa zrakoplovom punim putnika, ali bez pilota i posade