PRIJEDLOG NOVOG TARIFNOG SUSTAVA ENERGIJE IZ OIE I KOGENERACIJE


Novi Tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije - I. dio

Zagreb, 11. travnja 2012. - Iz Ministarstva gospodarstva nedavno je pristigao "Prijedlog Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije".

"Ovaj Tarifni sustav temelji se na opravdanim troškovima poslovanja, izgradnje, zamjene, rekonstrukcije te održavanja postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijskih postrojenja te razumnom povratu sredstava od investicije", stoji na gotovo samom početku prijedloga novog tarifnog sustava. Kako je navedeno, ova će se revizija tarifnog sustava donijeti najkasnije do kraja studenog tekuće godine, a početi će se primjenjivati od 01. siječnja 2013. godine.

U prijedlogu novog tarifnog sustava navedeno je kako pravo na poticajnu cijenu stječe proizvođač električne energije koji koristi obnovljive izvore energije, odnosno kogeneraciju za proizvodnju električne energije pod uvjetom da je: ishodio rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije sukladno članku 8. stavku 2. Zakona o tržištu električne energije osim propisanih izuzeća te da je sklopio s operatorom tržišta ugovor o otkupu električne energije sukladno članku 30. stavku 1. podstavku 8. Zakona o tržištu električne energije.
Člankom 4. predloženog Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije, utvrđene su tarifne stavke i visina tarifnih stavki (C) izražene u kn/kWh za isporučenu električnu energiju iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije za sljedeće grupe postrojenja:

1. Postrojenja priključena na distribucijsku mrežu koja koriste obnovljive izvore energije za proizvodnju električne energije instalirane snage do uključivo 1 MW
Tip postrojenjaC
Sunčane elektrane instalirane snage do uključivo 10 kW1,10
Sunčane elektrane instalirane snage veće od 10 kW do uključivo 30 kW1,10
Sunčane elektrane instalirane snage veće od 30 KW1,10
Hidroelektrane do uključivo 500 MWh proizvedenih u kalendarskoj godini1,20
Hidroelektrane za više od 500 MWh do uključivo 1000 MWh proizvedenih u kalendarskoj godini0,80
Hidroelektrane za više od 1000 MWh proizvedenih u kalendarskoj godini0,60
Vjetroelektrane0,72
Elektrane na biomasu1,24
Geotermalne elektrane1,20
Elektrane na bioplin instalirane snage do uključivo 300 kW1,42
Elektrane na bioplin instalirane snage veće od 300 kW1,20
Elektrane na tekuća biogorivaPPC
Elektrane na deponijski plin i plin iz postrojenja za pročišćavanje otpadnih vodaPPC
Elektrane na ostale obnovljive izvore (morski valovi, plima i oseka...)PPC
POSTROJENJE INSTALIRANE SNAGE ≤ 1 MW
2. Postrojenja priključena na prijenosnu ili distribucijsku mrežu koja koriste obnovljive izvore energije za proizvodnju električne energije instalirane snage veće od 1 MW
POSTROJENJE INSTALIRANE SNAGE > 1 MW
Tip postrojenjaC
Hidroelektrane instalirane snage do uključivo 10 MW - energija do uključivo 5000 MWh proizvedenih u kalendarskoj godini1,00
Hidroelektrane instalirane snage do uključivo 10 MW - energija za više od 5000 MWh do uključivo 15000 MWh proizvedenih u kalendarskoj godini0,70
Hidroelektrane instalirane snage do uključivo 10 MW - energija za više od 15000 MWh proizvedenih u kalendarskoj godini0,50
Vjetroelektrane0,62
Elektrane na krutu biomasu instalirane snage do uključivo 5 MW1,04
Elektrane na krutu biomasu instalirane snage veće od 5 MW0,83
Geotermalne elektrane1,20
Elektrane na bioplin iz poljoprivrednih nasada (kukuruzna silaža...) te organskih ostataka i otpada iz poljoprivrede i prehrambeno-prerađivačke industrije (kukuruzna silaža, stajski gnoj, klaonički otpad, otpad iz proizvodnje biogoriva...)1,12
Elektrane na tekuća biogorivaPPC
Elektrane na deponijski plin i plin iz postrojenja za pročišćavanje otpadnih vodaPPC
Elektrane na ostale obnovljive izvore (morski valovi, plima i oseka...)PPC
Za integrirane sunčane elektrane do instalirane snage uključivo 300 kW poticajna cijena (Ck) se određuje prema izrazu: Ck=C×k1×k2 u kojemu je C-visina tarifne stavke, k1-korektivni koeficijent za integrirane sustave, k2-korektivni koeficijent za korištenje sustava za pripremu sanitarne tople vode i/ili grijanje pomoću sunčeve energije.

Kako se u prijedlogu novog tarifnog sustava navodi, korektivni koeficijent za integrirane sustave k1 iznositi će za sunčane elektrane instalirane snage do uključivo 10 kW (grupa 1.a.1.) 2,39, za sunčane elektrane instalirane snage veće od 10 kW do uključivo 30kW (grupa 1.a.2.) 2,03 i za sunčane elektrane veće od 30 kW (grupa 1.a.3.) 1,50.


Korektivni koeficijent za korištenje sustava za pripremu sanitarne tople vode i/ili grijanje pomoću obnovljivih izvora energije k2 iznositi će za sunčane elektrane instalirane snage do uključivo 10 kW (grupa 1.a.1.) 1,20 i za sunčane elektrane instalirane snage veće od 10 kW do uključivo 30kW (grupa 1.a.2.) 1,10.

Ističe se kako je uvjet za ostvarenje korekcijskog koeficijenta k2 postojanje i održavanje u funkciji sunčanog toplinskog sustava, na istoj građevinskoj čestici, u svrhu zadovoljavanja toplinskih potreba zgrade na kojoj se instalira integrirana sunčana elektrana.

U članku 5. prijedloga novog tarifnog sustava navodi se kako nositelj projekta iz grupe postrojenja sunčanih elektrana ostvaruje pravo na poticaj ukoliko izgradnju postrojenja obavlja putem ovlaštenog instalatera. Ovlašteni instalater je, kako se tumači, fizička ili pravna osoba koja pri izgradnji sustava primjenjuje sustav osiguranja kvalitete opreme, usluga i radova za mala postrojenja za proizvodnju električne energije za što je ishodio odgovarajući certifikat.

Nadalje se navodi kako je ovlašteni instalater dužan garantirati demontažu postrojenja sunčanih elektrana nakon isteka životnog vijeka postrojenja te zbrinjavanje odnosno reciklažu propisanu propisima u području zaštite okoliša za posebne kategorije otpada. Navodi se kako kriterije i mjerila za utvrđivanje sustava kvalitete opreme, usluga i radova sukladno normi EN 45011 temeljem kojih se izdaje certifikat (dalje ovlaštenje instalaterima ili ovlašćuju instalateri) propisuje ministar nadležan za područje graditeljstva u suradnji s ministrom (gospodarstva). Do donošenja propisa i potpune uspostave sustava ovlašćivanja i izdavanja certifikata, ovlašteni instalater je fizička ili pravna osoba imatelj certifikata ISO 9001 i ISO 14001.

U članku 6. navodi se kako se u slučaju razvoja više projekata istog ili srodnog tipa na istoj građevinskoj čestici, za sve projekte primjenjuje ista tarifa koja bi se primijenila u slučaju razvoja jedinstvenog projekta jedne elektrane odgovarajuće ukupne snage. Nadalje, u slučaju naknadnog razvoja projekta sljedeće elektrane istog ili srodnog tipa na građevinskoj čestici na kojoj je planirana ili se nalazi elektrana ili više njih, sklapanje ugovora o otkupu električne energije moguć je samo uz prethodno sklapanje dodatka ugovora o otkupu električne energije za postojeće ugovore.

U članku 7. navodi se kako operator tržišta za vrijeme važenja ugovora o otkupu električne energije, iz sredstava naknade za poticanje plaća troškove uravnoteženja elektroenergetskog sustava nastale zbog odstupanja u vrijednostima planirane i proizvedene električne energije iz postojećih povlaštenih proizvođača koji imaju pravo na poticajnu cijenu. Obračun i plaćanje navedenih troškova operator tržišta obavlja sukladno odredbama Metodologije za pružanje usluga uravnoteženja elektroenergetskog sustava i Pravila o uravnoteženju elektroenergetskog sustava.

U članku 8. navodi se da su operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava dužni nositelju projekta, temeljem važećeg prethodnog rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, osigurati preuzimanje ukupne proizvedene električne energije u periodu nakon ishođenja elektroenergetske suglasnosti, tijekom pokusnog rada pa sve do stjecanja statusa povlaštenog proizvođača. Operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava obvezni su preuzetu električnu energiju nositelju projekta platiti po cijeni od 60% prosječne proizvodne cijene električne energije (PPC), u kn/kWh.

U članku 9. navedeno je kako operator tržišta plaća poticajnu cijenu povlaštenom proizvođaču s pravom na poticaj za isporučenu električnu energiju u elektroenergetski sustav. Povlašteni proizvođač dužan je putem odvojenih mjernih mjesta osigurati mjerenje i očitanje vlastite potrošnje, navodi se. Bruto proizvedena električna energija, uključivo i električne energije iz ovoga članka, ulazi u ostvarenje ciljeva Republike Hrvatske definiranih za ukupni udio obnovljivih izvora energije utvrđenih u Strategiji energetskog razvoja Republike Hrvatske.

U članku 10. navedeno je kako povlašteni proizvođači električne energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije u kombinaciji s drugim izvorima energije imaju pravo na poticajnu cijenu samo u dijelu koji koristi obnovljive izvore energije.
Navedeno pravo povlašteni proizvođači električne energije mogu ostvariti ako dokažu porijeklo proizvedene električne energije (vrstu izvora) putem odvojenih mjernih mjesta. Povlašteni proizvođači električne energije koji u postrojenjima za proizvodnju električne energije koriste biomasu u suspaljivanju s fosilnim gorivima imaju pravo na poticajnu cijenu koja je utvrđena za povlaštenog proizvođača električne energije iz elektrane na biomasu ukoliko energetski udjel fosilnih goriva ne prelazi 10% od ukupne energetske vrijednosti potrošenog goriva.

Nadalje, u istom je članku navedeno kako povlašteni proizvođači električne energije koji koriste biomasu u suspaljivanju s fosilnim gorivima čiji je energetski udjel veći od 10% u kogeneraciji imaju pravo na poticajnu cijenu utvrđenu za kogeneracijska postrojenja.

Operator tržišta, ističe se stavkom 5. toga članka, sklapa ugovore o otkupu električne energije do 31. prosinca 2012. s povlaštenim proizvođačima električne energije iz postrojenja koja koriste sunčevu energiju sve dok ukupna snaga postrojenja ovoga tipa ne dosegne vrijednost od: integrirane sunčane elektrane 10 MW i sunčane elektrane koje nisu integrirane 5 MW.

Operator tržišta sklapa ugovore o otkupu električne energije s povlaštenim proizvođačem električne energije iz postrojenja koja koriste gorivne ćelije na vodik sve dok ukupno planirana snaga svih postrojenja ovoga tipa, za koje je ishođeno prethodno rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, u Republici Hrvatskoj ne dosegne 1 MW.

U sutrašnjem nastavku doznajte sve novitete o Ugovoru o otkupu električne energije, Obračunima i plaćanjima te završne odredbe i obrazloženje prijedloga novog tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije.

Autor: © Portal croenergo.eu (T.M.) / ENERGO MEDIA SERVIS


Novi Tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije - II. dio

Zagreb, 12. travnja 2012. - U današnjem nastavku donosimo pojedinosti o Ugovoru o otkupu električne energije, Obračunu i plaćanjima, Prijelaznim i završnim odredbama te Obrazloženju prijedloga nacrta novog tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije.

Vezani članak: Novi Tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije - I. dio

U članku 11. ističe se kako povlašteni proizvođač električne energije svoje pravo na poticajnu cijenu ostvaruje ispunjenjem uvjeta iz ugovora o otkupu električne energije kojeg je sklopio s operatorom tržišta sukladno članku 30. stavku 1. podstavku 8. Zakona o tržištu električne energije.

U članku 12. navodi se kako radi sklapanja ugovora o otkupu električne energije nositelj projekta podnosi operatoru tržišta, u pisanom obliku, zahtjev za sklapanje ugovora o otkupu električne energije. Zahtjevu za sklapanje ugovora prilaže se predugovor ili ugovor o priključenju na elektroenergetsku mrežu, prethodno rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača, dokaz o financijskoj sposobnosti za financiranje izgradnje postrojenja planirane snage preko 1 MW u iznosu od najmanje 10% procijenjenih investicijskih troškova.

Nadalje se navodi kako se ugovor o otkupu električne energije sklapa u roku od 60 dana od dana primitka potpunog zahtjeva te da se ugovor o otkupu električne energije primjenjuje nakon izvršenosti rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača, s danom prvog očitanja obračunskog mjernog mjesta povlaštenog proizvođača.

U članku 13. navodi se kako se ugovor o otkupu električne energije proizvedene iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijskih postrojenja sklapa na određeno vrijeme od 14 godina koje se računa od dana izvršenosti rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača. Dodaje se kako se ugovor o otkupu električne energije proizvedene iz postrojenja koja koriste sunčevu energiju raskida ukoliko nositelj projekta u roku godinu dana ne dostavi dokaz o izgrađenosti postrojenja.

U članku 14. navodi se kako za postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije za proizvodnju električne energije i na dan stupanja na snagu ovoga Tarifnog sustava imaju na tržištu električne energije sklopljene ugovore o otkupu električne energije, razdoblje od 14 godina (navedeno u članku 13.) umanjuje se za vrijeme primjene tih ugovora. Navedeni se stavak ne primjenjuje u slučaju značajnije rekonstrukcije postojeće hidroelektrane instalirane snage do uključivo 10 MW u smislu odredbi propisa koji uređuju područje graditeljstva, što uključuje i ugradnju nove elektrostrojarske opreme s većom učinkovitošću.

U članku 15. navodi se da kogeneracijska postrojenja koja proizvode električnu energiju imaju pravo na poticajnu cijenu za električnu energiju isporučenu u elektroenergetsku mrežu ukoliko je proizvedena na način utvrđen propisom koji uređuje stjecanje statusa povlaštenog proizvođača. Nadalje, navodi se da se za kogeneracijska postrojenja koja na dan stupanja na snagu ovoga Tarifnog sustava, imaju na tržištu električne energije sklopljene ugovore o otkupu električne energije, razdoblje od 14 godina (navedeno u članku 13.) umanjuje za vrijeme primjene tih ugovora, a ne može biti manje od 5 godina.

Člankom 16. navodi se kako će operator tržišta sklapati ugovore o otkupu električne energije uz poticajnu cijenu s povlaštenim proizvođačima električne energije dok ukupna planirana proizvodnja električne energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijskih postrojenja ne ispuni minimalni udjel električne energije utvrđen posebnim propisom. Način i elementi utvrđivanja poticajne cijene, odnosno poticajna cijena utvrđena tarifnim sustavom za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije, važećim u trenutku sklapanja ugovora o otkupu električne energije, neće se mijenjati tijekom razdoblja trajanja ugovora. Otkup električne energije proizvedene iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijskih postrojenja, koji na temelju ugovora obavlja operator tržišta, ne smatra se trgovinom električne energije, navodi se na kraju članka 16. glave III. Ugovor o otkupu električne energije.

U glavi IV. koja se odnosi na Obračun i plaćanje navodi se kako obračun, prikupljanje i razdiobu sredstava prikupljenih od naknade za poticanje obavlja operator tržišta.

U članku 18. navodi se kako operator tržišta jednom mjesečno isplaćuje povlaštenom proizvođaču električne energije s kojima je sklopio ugovor o otkupu električne energije poticajnu cijenu za isporučenu električnu energiju, a sukladno odredbama ovoga Tarifnog sustava. Nadalje, operator prijenosnog sustava i operator distribucijskog sustava će operatoru tržišta do 15. dana u svakom kalendarskom mjesecu, dostaviti za prethodni mjesec podatke o ukupno isporučenoj električnoj energiji u elektroenergetski sustav te električnoj energiji utrošenoj za vlastitu potrošnju, izraženoj u kWh za svakog pojedinog povlaštenog proizvođača električne energije. Podaci, prethodno navedeni, su osnova za obračun električne energije povlaštenog proizvođača električne energije. Operator tržišta će potraživanja platiti u roku od 45 dana od dana izdavanja računa izdanog od strane povlaštenog proizvođača električne energije s kojim je sklopio ugovor o otkupu električne energije. Povlašteni proizvođač električne energije u kogeneracijskim postrojenjima koji u obračunskoj godini ne ispunjava uvjete na temelju kojih je stekao status povlaštenog proizvođača, na zahtjev operatora tržišta vratit će isplaćena poticajna financijska sredstva. Sredstva će se obračunavati kao razlika između poticajne cijene i prosječne proizvodne cijene električne energije (PPC) u toj godini.

Operator prijenosnog sustava i operator distribucijskog sustava će operatoru tržišta do 15. dana u svakom kalendarskom mjesecu, dostaviti za prethodni mjesec podatke o ukupno isporučenoj električnoj energiji kupcima, izraženoj u kWh, za svakog pojedinog opskrbljivača električnom energijom. Na temelju navedenih podataka operator tržišta utvrditi će ukupni iznos svojih potraživanja prema svakom pojedinom opskrbljivaču električnom energijom s naslova naknade za poticanje.

Operator tržišta svakom opskrbljivaču električnom energijom ispostavlja jednom mjesečno račun u kojem navodi ukupni iznos sredstava koje je s naslova naknade za poticanje opskrbljivač električnom energijom dužan platiti operatoru tržišta. Opskrbljivač električnom energijom je dužan uplatiti odgovarajući iznos operatoru tržišta u roku od 10 dana od dana izdavanja računa.

Operator tržišta svakom opskrbljivaču električnom energijom ispostavlja jednom mjesečno račun s naslova obračuna i naplate odgovarajućeg udjela električne energije proizvedene iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijskih postrojenja, kojeg je opskrbljivač električnom energijom dužan preuzeti, po prosječnoj proizvodnoj cijeni električne energije (PPC). Iznos se određuje na temelju podataka o ukupno ostvarenoj opskrbi električnom energijom, udjelu pojedinog opskrbljivača u ukupno ostvarenoj opskrbi električnom energijom i ukupnom iznosu električne energije koju su povlašteni proizvođači isporučili u elektroenergetski sustav u prethodnom mjesecu. Opskrbljivač električnom energijom dužan je platiti odgovarajući iznos operatoru tržišta u roku od 10 dana od dana izdavanja računa.

Konačno poravnanje potraživanja s naslova obračuna naknade za poticanje i obračuna i preuzimanja udjela električne energije za proteklu kalendarsku godinu obavlja operator tržišta do 31. ožujka tekuće godine.

Do dana stupanja na snagu propisa iz članka 7. stavka 3. Zakona o tržištu električne energije kojim se uređuje plaćanje naknade jedinicama lokalne samouprave na čijem području su proizvodni objekti, proizvođači električne energije iz vjetroelektrana instalirane snage veće od 1 MW, sunčanih elektrana instalirane snage veće od 0,5 MW, geotermalnih elektrana i hidroelektrana instalirane snage do uključivo 10 MW dužni su plaćati naknadu jedinicama lokalne samouprave, u iznosu os 0,01 kn/kWh isporučene električne energije.

Ministarstvo gospodarstva će u roku od 60 dana od stupanja na snagu ovog Tarifnog sustava uskladiti grupu postrojenja za sve projekte upisane u Registar projekata i postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača.

Svi nositelji projekata koji su sklopili ugovor o otkupu električne energije s operatorom tržišta iz grupe postrojenja 1.a.1., 1.a.2. i 1.a.3. prema odredbama Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN, br. 33/2007) morati će dostaviti Ministarstvu gospodarstva valjani dokaz o izgrađenosti postrojenja u roku od 12 mjeseci od dana stupanja ovog Tarifnog sustava na snagu. Ukoliko nositelj projekta neće ispuniti navedeni uvjet, operator tržišta će raskinuti ugovor o otkupu električne energije.

Nadalje, povlašteni proizvođači koji su sklopili ugovor o otkupu električne energije prema odredbama Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN, br. 33/2007) neće imati pravo na sklapanje novog ugovora o otkupu električne energije prema odredbama ovoga Tarifnog sustava.

Danom stupanja na snagu ovoga Tarifnog sustava prestati će važiti Tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN, br. 33/2007).

Prijedlog ovog Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije Ministarstvo gospodarstva je dana 03. travnja 2012. godine, prije upućivanja u standardnu proceduru usvajanja, uputilo na davanje mišljenja od stane 16 institucija.

Obrazloženje na prijedlog (novog) Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije

"Tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN, br. 67/2007) primjenjuje se od 01. srpnja 2007. godine. Obzirom na opseg sadržajnih i suštinskih promjena i promjene tarifnih stavki i poticajnih cijena predlaže se donošenje novog Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije na temelju članka 28. stavka 3. Zakona o energiji (NN, br. 68/2001, 177/2004, 76/2007, 152/2008, 127/2010).

Tarifnim sustavom se utvrđuju tarifne stavke i visina tarifnih stavki za električnu energiju proizvedenu u postrojenjima koja koriste obnovljive izvore energije odnosno u kogeneracijskim postrojenjima, ovisno o vrsti izvora, snazi i drugim elementima isporučene energije, kao i način i uvjeti primjene tih elemenata. Naime, kako povlašteni proizvođači električne energije imaju pravo plasirati u mrežu ukupno proizvedenu električnu energiju, nužno je utvrditi kriterije temeljem koji će se proizvedena električna energija otkupljivati. U slučaju obnovljivih izvora energije i kogeneracije, postrojenja koja će isporučivati električnu energiju u okviru i do razine minimalnog udjela propisanog Uredbom o minimalnom udjelu električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije čija se proizvodnja potiče (NN, br. 33/2007, 8/2011), imat će pravo i na poticaj odnosno poticajnu cijenu.

Predloženi tarifni sustav donosi se na temelju utvrđenih nedostataka u postupcima razvoja projekata obnovljivih izvora energije i kogeneracije odnosno postupka stjecanja statusa povlaštenog proizvođača te smanjenja investicijskih troškova za pojedine tehnologije obnovljivih izvora energije i kogeneracije evidentirano kroz proteklo razdoblje od početka primjene važećeg Tarifnog sustava. Revizijom ovog Tarifnog sustava kao i provedbenih propisa koji uređuju postupke za stjecanje statusa povlaštenog proizvođača osigurat će se pojednostavljenje i skraćenje razvoja projekta obnovljivih izvora energije i kogeneracije, što će dodatno potaknuti jačanje i dinamiziranje ulaganja u energetskom sektoru".

O eventualnim izmjenama ovoga prijedloga kao i danu usvajanja novog Tarifnog sustava izvjestiti ćemo pravovremeno.

Autor: © Portal croenergo.eu (T.M.) / ENERGO MEDIA SERVIS
Objavi komentar

Popularni postovi s ovog bloga

Večernja molitva vlč. Zlatka Suca

ZNANJEM ĆEMO, A NE ORUŽJEM, STVARI PROMIJENITI NABOLJE

Karamarko usporedio Vladu sa zrakoplovom punim putnika, ali bez pilota i posade