Na sjednici Nadzornog odbora politicke stranke Hrvatski rast (skraceno: Hrast)
odrzanoj 22. rujna 2011. godine s pocetkom u 20.00 sati u Zagrebu, Florijana
Andraseca 14, Nadzorni odbor u sastavu Boris Kantoci (predsjednik) i Ivan Debeljak
(clan) u neopravdanoj izocnosti clana Kresimira Planinica, donio je sljedece

ZAKLJUCKE:

1. Predsjednica stranke Hrvatski rast (Hrast) Zeljka Markic nije od osnivanja
stranke ispunjavala statutarne obveze sazivanja sjednice Predsjednistva
stranke, a sto je prema Statutu stranke obvezna ciniti najmanje jednom
mjesecno.

2. Na temelju uvida u elektronicku (e-mail) komunikaciju clanova Predsjednistva
stranke i iskaza clanova Predsjednistva, utvrdeno je, da je 01. srpnja 2011.
godine sedam (7) od trinaest (13) clanova predsjednistva zatrazilo od
predsjednice stranke sazivanje hitne sjednice Predsjednistva za 04. srpnja
2011. godine, zbog potrebe hitne promjene adrese sjedista stranke, znaka i
pecata stranke, utvrdenja uvjeta koalicijskih ugovora i drugih obveza stranke.
Predsjednica Zeljka Markic se oglusila na taj poziv, isto je ucinio i dobno
najstariji clan Goran Rubic, nakon cega je sljedeca dobno najstarija clanica
Neda Prosoli sazvala sjednicu Predsjednistva, a predsjednica Zeljka Markic
se tada e-mail pismom ukljucila u pripremu sjednice, time sto je potvrdila svoj
dolazak na sjednicu i predlozila izmjene Poslovnika o radu Predsjednistva.
Dana 04. srpnja 2011. godine u 18.00 sati pozivu za sjednicu Predsjednistva
odazvalo se jedanaest (11) od trinaest (13) clanova predsjednistva, uz jednog
ispricanog clana predsjednistva Borne Peteka, dok je clan Miroslav Mikuljan
vec ranije preminuo. Predsjednica Zeljka Markic je zajedno s Ladislavom
llcicem i Kresimirom Mileticem, koji nisu clanovi stranke, dosla na sjednicu
Predsjednistva i osobno otvorila sjednicu, nakon cega je nazocnim clanovima
Predsjednistva priopcila da sjednicu odmah i zatvara, uz obrazlozenje da ona
kao predsjednica saziva sjednicu, a da ona nije uputila poziv za sjednicu,
uputivsi clanove Predsjednistva na napustanje dvorane.
Nakon sto je vecina od sedam (7) od ukupno jedanaest (11) nazocnih clanova
Predsjednistva, koji su cinili kvorum za donosenje odluka, odlucilo o nastavku
sjednice, predsjednica je ponovo odbila nastaviti sjednicu, a isto je ucinio i
sljedeci dobno najstariji clan Goran Rubic, nakon cega je sljedeca dobno
najstarija clanica Neda Prosoli preuzela vodenje sjednice. Nakon takvog
nastavka sjednice, predsjednica je preko clanice Mirjane Granic pozvala u
dvoranu sjednice veci broj Ijudi, od kojih je samo jedan bio clan stranke Hrast
(Ante Simic), koji su nasilno usli u dvoranu i nasiljem doveli do prekida
sjednice, a pritom i fizicki i verbalno napali najprije clana Marka Zivkovica, a
nakon poziva policije na intervenciju, clan stranke Ante Simic je fizicki napao i
clana Zeljka Tomasevica. Nakon prve intervencije policije, ti su nasilnici u
suradnji s Ladislavom llcicem, predsjednicom Zeljkom Markic i Antom
Simicem, otudili opremu stranke, nakon cega je ponovljeno intervenirala
policija.
Nakon sto su nasilnici napustili dvoranu odrzavanja sjednice, sedam clanova
predsjednistva koji su cinili vecinu i kvorum za donosenje odluka, nastavilo je
sjednicu Predsjednistva i donijelo odluke po utvrdenom Dnevnom redu, o
promjeni adrese sjedista stranke, o promjeni znaka i pecata stranke,
statutarnom primanju novih clanova u sastav Predsjednistva, a zbog odbijanja
sazivanja i vodenja sjednice Predsjednistva, kao i organiziranja nasilja
prigodom kojega je doslo do prekida sjednice i fizickog napada na dvojicu
clanova Predsjednistva i nasilnog otudenja imovine stranke, o brisanju iz
clanstva stranke Zeljke Markic i Gorana Rubica.
Nadzorni odbor utvrduje, da je Predsjednistvo ucinilo propust sto iz clanstva
stranke nije brisalo i clanicu Mirjanu Granic zbog osobnog pozivanja vise
trecih osoba u dvoranu sjednice koji su potom pocinili nasilje te Antu Simica
koji je kao clan stranke, a ne Predsjednistva stranke, zajedno s vise trecih
osoba upao u dvoranu i bio sudionik ometanja i prekida sjednice, a potom i
osobno fizicki napao clana predsjednistva Zeljka Tomasevica.
Uvazavajuci cinjenicu ukljucivanja predsjednice u pripremu sjednice i pisane
potvrde dolaska na sjednicu, a posebno njezinog cina otvaranja sjednice, kao
i cinjenice da je sjednici nazocilo jedanaest (11) od dvanaest (12, jedan clan
od ukupno 13 clanova je pokojni) clanova Predsjednistva, cime je
Predsjednistvo imalo kvorum za odlucivanje, zakljucak Nadzornog odbora je,
da su sve odluke Predsjednistva donijete na sjednici od 04. srpnja 2011.
godine statutarne, odnosno zakonite. Predsjednistvo je postupilo u skladu sa
Zakonom podnijevsi odluke na upis promjena Ministarstvu uprave koje je
Rjesenjem od 05. kolovoza 2011. godine odbilo njihov upis, uz obrazlozenje
da predsjednica stranke nije formalno uputila poziv, a da nije bila ni sprjecena,
ni izocna pa da se nisu stekli statutarni uvjeti za saziv sjednice od dobno
najstarijeg clana Predsjednistva. Buduci je prema odredbi clanka 22. Statuta,
Predsjednistvo ovlasteno tumaciti Statut, kod ovakve statutarne
nepredvidenosti da predsjednica stranke odbija sazvati sjednicu,
Predsjednistvo je takvu okolnost imalo pravo osnovano tumaciti, kao
sprjecenost ili izocnost predsjednice i sazvati sjednicu u svrhu zakonitosti
politickog djelovanja i rada stranke.
Na temelju svih navedenih cinjenica i utvrdenja, Nadzorni odbor utvrduje, da
je Predsjednistvo osnovano podnijelo tuzbu Upravnom sudu protiv takvog
rjesenja Ministarstva uprave.
Nadzorni odbor utvrduje da od 04. srpnja 2011. godine, kada je otudena
imovina i pecat broj 1 stranke Hrast, predsjednica stranke 2eljka Markic, koja
je odlukom Predsjednistva stranke od 04. srpnja 2011. godine brisana iz
clanstva stranke, a o cijem razrjesenju treba odluciti Sabor stranke, u
potpunosti je izvlastila Predsjednistvo stranke od uvida u djelovanje i rad
stranke Hrast, pritom se samovlasno koristeci pecatom stranke prigodom
potpisivanja sluzbenih dokumenata u ime stranke, iako Statutom stranke
nema ovlast donosenja ni jedne odluke o djelovanju i radu stranke, osim
potpisivanja odluka Predsjednistva i Sabora stranke, Nadzorni odbor utvrdio
je, da je predsjednica 2eljka Markic tajnici stranke Marijani Rajic uputila
obavijest o otkazu koja je u pomanjkanju takve njezine oviasti nezakonita, a
na njezino radno mjesto je uposlila drugu osobu i obavila isplatu place toj
drugoj osobi. Nadzorni odbor utvrduje, da je takvim samovlasnim
protustatutarnim ponasanjem, predsjednica Zeljka Markic prouzrocila
nezakonito politicko djelovanje i poslovanje stranke Hrast.

4. Nadzorni odbor utvrduje, da je predsjednica 2eljka Markic clanovima stranke
uputila poziv za Sabor stranke 24. rujna 2011. godine, a da Predsjednistvo
stranke ni na koji nacin nije bilo ukljuceno u odluku o odrzavanju Sabora
stranke i u njegovu pripremu, iako je Predsjednistvo stranke prema Statutu
sredisnje upravno tijelo stranke koje odlucuje o svim pitanjima iz podrucja
politickog djelovanja i rada stranke, a predsjednica ima tek statutarnu ovlast
formalnog saziva sjednica Predsjednistva i Sabora. Nadzorni odbor
zakljucuje, da statutarna ovlast sazivanja sjednica Predsjednistva najmanje
jednom mjesecno i Sabora najmanje jednom u cetiri godine, pravno ne moze
predstavljati njezino pravo da slobodno, odnosno diskreciono ili proizvoljno
odlucuje o odrzavanju sjednica Predsjednistva i Sabora kada god, gdje god,
kako god i s kim god to pozeli, vec da odluku o odrzavanju sjednica
Predsjednistva i Sabora stranke, prema Statutu mora donijeti Predsjednistvo,
a jednako tako i utvrditi sve bitne uvjete pripreme i provedbe sjednice
Predsjednistva i Sabora stranke. Stoga Nadzorni odbor utvrduje, da je saziv
Sabora stranke od predsjednice Zeljke Markic za 24. rujna 2011. godine
protustatutaran, a time i nelegalan.

5. Nadzorni odbor povodom primljenih vijesti o najavljenoj Konvenciji
neformalnog politickog pokreta koji koristi ime stranke Hrvatski rast (Hrast) i
na internet stranici h-rast.hr, a nakon sto je predsjednica Zeljka Markic
protustatutarnim samovlasnim djelovanjem prouzrocila nezakonitost u
politickom djelovanju i poslovanju stranke Hrast, utvrduje da je i daljnje
koristenje imena stranke Hrast od trecih osoba koji se predstavljaju clanovima
istoimenog politickog pokreta, a medu kojima su i nasilnici koji su 04. srpnja
2011. godine prekinuli sjednicu predsjednistva, pritom fizicki napali dva clana
predsjednistva i otudili imovinu stranke, postalo nelegalno, buduci je stranka
Hrast kao politick! subjekt upisan u Registar politickih stranaka bila subjekt
okupljanja clanova pokreta u okviru legalno odobrenog Programa i Statuta
stranke, a zakonitost djelovanja stranke Hrast je sada onemogucena.
Nadzorni odbor stoga utvrduje, da bi Predsjednistvo stranke trebalo poduzeti
pravne radnje radi zastite imena stranke i zabrane koristenja njezina imena od
bilo kojih drugih neformalnih politickih subjekata.

Dovrseno u 21.30 sati.
predsjednik clan
Boris Kantoci Ivan Debeljak
Objavi komentar

Popularni postovi s ovog bloga

Večernja molitva vlč. Zlatka Suca

ZNANJEM ĆEMO, A NE ORUŽJEM, STVARI PROMIJENITI NABOLJE

Karamarko usporedio Vladu sa zrakoplovom punim putnika, ali bez pilota i posade